Llinos, Rheidol Road

£190,000 (Guide price)

Reference: R22/041

Overview

Ty gyda thair ystafell wely, a gardd fawr yn y cefn. (EER 47). A terraced traditional three bedroomed house with large rear garden. (EER 47).

Brochure

Brochure

To find out more information about the property, please feel free to download the brochure.

Download

Description

Ty teras traddodiadol gyda thair ystafell wely, a gardd fawr yn y cefn. A terraced traditional three bedroomed house with large rear garden.

Lleolir Llinos mewn ardal breswyl, dawel o Benparcau, gyda’r cyfleusterau lleol yn gyfleus wrth law. Mae’r rhain yn cynnwys Swyddfa Bost, siopau cyfleusterau ac ysgol gynradd. Ceir gwasanaeth bws rheolaidd o Benbarcau i ganol Aberystwyth, sydd o fewn dwy filltir. Mae Llinos hefyd yn gyfleus i brif gyflogwyr yr ardal gan gynnwys Prifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Ysbyty Bronglais.

Ty gyda thair ystafell wely yw Llinos. Mae angen moderneiddio rhywfaint, gan gynnwys gosod cegin newydd. Ceir gardd sylweddol yn y cefn gyda digon o le i ymestyn y ty , yn ddibynnol ar gael caniatâd cynllunio.
Llinos is situated in a quiet residential area of Penparcau convenient to all local amenities which are on offer. These include general stores, Post Office and primary school. There is a regular bus service from Penparcau to Aberystwyth which is within two miles travelling distance. Llinos is also convenient to major employers which include the university, National Library of Wales and Bronglais Hospital.

The property is well laid out providing for three bedroomed accommodation. Some modernisation is required to include a new kitchen. There is a large garden to the rear with ample room to extend subject to obtaining planning permission.

Daliadaeth

Deiliadaeth rydd.

Tenure

Freehold.

Gwasanaethau

Mae’r prif gyflenwadau wedi’u cysylltu.

Services

Mains services are connected.

Ymweliadau

Trwy apwyntiad gyda’r unig werthwr sef Aled Ellis & Co Ltd, 16 Rhodfa’r Môr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1NP, 01970 626160 neu sales@aledellis.com

Viewing

Strictly by appointment with the sole selling agents Aled Ellis & Co Ltd, 16 Terrace Road, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1NP 01970 626160 or sales@aledellis.com

Mae Llinos yn darparu’r canlynol. Bras yw’r holl fesuriadau'r ystafelloedd. Tynnwyd pob llun gyda chamera digidol lens ongl lydan.

Llinos provides for the following accommodation. All rooms dimensions are approximate. All images have been taken with a wide angle lens digital camera.

MAE DRWS Y FFRYNT YN AGOR I’R

FRONT ENTRANCE DOOR TO

Cyntedd

Grisiau i’r llawr cyntaf.

Reception Hallway

Stairs to first floor.

Ystafell Fyw

3.81m x 3.45m (12'6 x 11'4 )

Ffenestr i flaen y ty. Lle tân gyda thân nwy realistig yr olwg, a chwpwrdd wal ar un ochr.

Living Room

3.81m x 3.45m (12'6 x 11'4 )

Window to fore. Tiled fireplace with real flame effect gas fire and recess cupboard to side.

Ystafell Fwyta

2.82m x 3.45m (9'3 x 11'4)

Ffenestr i’r cefn. Lle tân gyda tân nwy realistig yr olwg, a chwpwrdd wal i un ochr.

Dining Room

2.82m x 3.45m (9'3 x 11'4 )

Window to rear. Tiled fireplace with real flame effect gas fire with recess cupboard to side.

Ystafell Frecwast

2.90m x 3.10m (9'6 x 10'2 )

Cwpwrdd dan grisiau/pantri. Lle tân nwy a chwpwrdd wal ar un ochr. Ffenestr a drws i ochr y ty .

Breakfast Room

2.90m x 3.10m (9'6 x 10'2)

Under stairs pantry / storage cupboard. Tiled fireplace with gas fire and recess cupboard to side. Window and door to side.

Cegin

2.82m x 2.18m (9'3 x 7'2)

Uned sinc sengl, cownter, drws a ffenestr i’r cefn.

Kitchen

2.82m x 2.18m (9'3 x 7'2)

Stainless steel sink unit, worktop, door and window to rear.

LLAWR CYNTAF

FIRST FLOOR

YR ADAIN GEFN

REAR WING

Ystafell Wely 1

3.45m x 2.95m (11'4 x 9'8 )

Cwpwrdd crasu gyda silindr dwr poeth copr, cwpwrdd dillad, ffenestr i’r cefn.

Bedroom 1

3.45m x 2.95m (11'4 x 9'8)

Airing cupboard with copper hot water cylinder, fitted wardrobe, window to rear.

Prif Landin

Cwpwrdd a grisiau i

Main Landing

Cupboard and doors to

Ystafell Wely 2

3.20m x 3.12m (10'6 x 10'3 )

Ffenestr i’r cefn.

Bedroom 2

3.20m x 3.12m (10'6 x 10'3)

Window to rear.

Ystafell Wely 3

2.74m x 3.28m (9' x 10'9 )

Ffenestr i’r blaen a golygfeydd dros Aberystwyth.

Bedroom 3

2.74m x 3.28m (9' x 10'9 )

Window to fore with views over Aberystwyth.

Ystafell Ymolchi

1.73m x 2.31m (5'8 x 7'7 )

Bath wedi’i banelu, toiled a basn ymolchi. Gwresogydd golau a ffenestr i flaen y ty.

Bathroom

1.73m x 2.31m (5'8 x 7'7 )

Panelled bath, wc and pedestal wash hand basin. Heat light and window to fore.

Y Tu Allan

Gardd wastad, sylweddol gyda lawnt a llwyni. Sied ynghlwn â’r ty, sied arddio a thoiled tu allan.

Externally

Large rear level enclosed garden laid to lawn with shrubs and garden shed. Attached shed and outside wc.

Cyfarwyddiadau

Cyfeirnod Grid OS SN59153 80204
O Aberystwyth, dilynwch y ffordd trwy Drefechan i Benparcau. Trowch i’r chwith yn syth ar ôl troad Coedlan Tri. Cadwch i’r dde ac mae Llinos ar eich llaw dde.

Directions

OS Grid Reference SN59153 80204
From Aberystwyth proceed through Trefechan to Penparcau. Turn left just after the Third Avenue turning. Keep to your right and Llinos is on your right hand side.

Location Map

Downloads

Similar Properties

Property search

Status

Available

Property Agent

Aled Ellis

View this property

If you would like to view this property, please call us on 01970 626160 or fill in the form below and one of our agents will be in touch to make the arrangements.

By submitting this form, you agree to our privacy policy.

Property search

Contact form