• fore.jpg
 • YSTAFELL FYW
 • KITCHEN/DINING ROOM
 • CEGIN / YSTAFELL FWYTA
 • CONSERVATORY
 • YSTAFELL WYDR
 • SECONDARY LOUNGE (or bedroom)
 • AIL YSTAFELL FYW (neu ystafell wely)
 • BEDROOM 1
 • YSTAFELL WELY 1
 • BEDROOM 2
 • BATHROOM
 • LIVING ROOM
 • BEDROOM 3

Ty Capel

£185,000
(Guide price)

Status

Available

Property Agent

Aled Ellis

Want to arrange a viewing?

If you would like to view this property, please click the button below to arrange a viewing.

Arrange a Viewing

Reference: R20/012

Overview

A well looked after semi detached 3 /4 bedroomed double glazed house with large integral garage. (EER 62)

Ty pâr 3 neu 4 ystafell wely, gyda gwydr dwbl a garej mawr. (EER 62)

Brochure

Brochure

To find out more information about the property, please feel free to download the brochure.

Download

Description

A well looked after semi detached 3 /4 bedroomed double glazed house with large integral garage.

Ty pâr 3 neu 4 ystafell wely, gyda gwydr dwbl a garej mawr

We are pleased to have received instructions to offer for sale this well maintained property situated at the picturesque rural village of Bontgoch. Local amenities are available within 3 miles travelling distance at the nearby villages of Bow Street and Penrhyncoch to include primary schools, garages and general stores. The university and market town of Aberystwyth is some 7 miles or so travelling distance.

There is no garden to the rear of the property but there is a pretty walled garden and off road parking to the fore. There is a verbal agreement at present with the Methodist Church to use and look after a garden area to the rear adjoining the graveyard.

Ty Capel (Chapel House) provides for commodious family accommodation as highlighted on the floor plan and is well worthy of inspection.

Yr ydym yn falch o dderbyn cyfarwyddyd i gynnnig ar werth yr eiddo hwn ym mhentref atyniadol Bontgoch. Mae cyfleusterau lleol i’w cael o fewn 3 milltir ym mhentrefi cyfagos Bow Street a Phenrhyn-coch, sy’n cynnwys ysgolion cynradd, gorsafoedd petrol a siopau cyfleus. Mae tref marchnad a phrifysgol Aberystwyth o fewn rhyw 7 milltir.
Nid oes gardd yng nghefn y ty, ond ceir gardd hyfryd wedi’i hamgylchynu â wal a lle parcio o flaen y ty. Ar hyn o bryd, mae cytundeb llafar gyda’r Eglwys Fethodistaidd i ddefnyddio a gofalu am ardd i’r cefn sydd yn ffinio â’r fynwent.
Mae Ty Capel yn darparu gofod sy’n addas ar gyfer teulu fel y gwelir ar y cynllun llawr, ac mae hi’n werth dod i weld y lle drostoch eich hun.

Tenure:

Freehold.

Daliadaeth:

Rhydd-ddaliad

Services:

Mains electricity and water. Private drainage, oil fired central heating.

Gwasanaethau:

Trydan a dwr o’r brif gyflenwad. Caerffosiaeth/Draeniad preifat. Gwres canolog olew.

Viewing:

Strictly by appointment with the sole agents Aled Ellis & Co Ltd, 16 Terrace Road, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1NP 01970 626160 or sales@aledellis.com

Ymweliad:

Trwy apwyntiad yn unig gyda’r unig asiantaeth sef Aled Ellis & Co, 16 Ffordd y Môr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1NP, 01970 626160 neu sales@aledellis.com

Ty Capel provides for the following accommodation. All images have been taken by a wide angle lens digital camera.

Mae Ty Capel yn darparu’r gofod canlynol. Mae’r lluniau wedi’u tynnu gan gamera digidol gyda lens ongl lydan.

FRONT ENTRANCE DOOR TO

DRWS FFRYNT I'R

Front Porch

Half glazed entrance door to

Cyntedd Bach

Drws hanner gwydr i’r

Reception Hallway

Stairs to first floor accommodation, under stairs storage cupboard. Radiator, tiled floor and doors to

Cyntedd Mewnol

Grisiau i’r llawr cyntaf, cwpwrdd dan staer. Gwresogydd, llawr teils a drysau i’r

Living Room

3.25m x 4.65m (10'8 x 15'3 )

Fireplace with Morso Squirrel multi fuel heating range on a tiled hearth. Shelving. Double door to conservatory. Window to fore. Traditional style bisque radiator, wall light.

Ystafell Fyw

3.25m x 4.65m (10'8 x 15'3 )

Lle tân gyda stôf Morsi Squirrel aml-danwydd ar lawr teils. Silffoedd. Drysau dwbl i’r ystafell wydr. Ffenestr i flaen y ty. Gwresogydd traddodiadol Bisque, golau wal.

Kitchen/dining Room

Belfast sink with mixer tap. Hand made base units with part welsh slate worktops incorporating a Panasonic electric cooker with four ring hob over. Shelving, cooker point, tiled floor, radiator, window to rear, spotlights. Door to

Cegin / Ystafell Fwyta

3.25m x 4.80m (10'8 x 15'9 )

Sinc Belfast gyda tap cymysg. Unedau llawr wedi’u llunio â llaw, gyda byrddau gwaith wedi’u gwneud yn rhannol o lechen Gymraeg. Ffwrn drydan Panasonic, gyda hob pedwar uned uwchben. Silffoedd, pwynt popty, llawr teils, gwresogydd, ffenestr i’r cefn, goleuadau wedi’u mewnosod yn y nenfwd. Drws i’r

Utility Room

1.88m x 2.36m (6'2 x 7'9 )

Worktop with appliance spaces below, tiled floor, eye level units, shelving. Plumbing for automatic washing machine.. Door to

Ystafell Aml-bwrpas

1.88m x 2.36m (6'2 x 7'9 )

Byrddau gwaith gyda gofod oddi tanynt i offer megis peiriant golchi dillad. Llawr teils, unedau wal, silffoedd. Pibellau ar gyfer peiriant golchi dillad. Drws i’r

Downstairs Wc

with wash hand basin, tiled floor, obscured window to rear.

Toiled Lawr Grisiau

Gyda basn ymolchi dwylo, llawr teils, ffenestr i’r cefn

Conservatory

2.24m x 5.11m (7'4 x 16'9)

Exposed wooden floor. Door to fore. Wall lights.

Ystafell Wydr

2.24m x 5.11m (7'4 x 16'9)

Llawr pren, drws i flaen y ty. Goleuadau wal.

FIRST FLOOR ACCOMMODATION

GOFOD LLAWR CYNTAF

Secondary Lounge (Or Bedroom)

5.69m x 2.82m (18'8 x 9'3)

Exposed wooden floor. Workstation and ample display/storage extending along one wall. Window to fore and side, velux window and ceiling lights.

Ail Ystafell Fyw (Neu Ystafell Wely)

5.69m x 2.82m (18'8 x 9'3 )

Llawr pren. Man gweithio ac unedau storio/arddangos ar hyd un wal. Ffenestr i flaen y ty ac i’r ochr. Ffenestr velux a goleuadau wedi’u gosod yn y nenfwd.

Bedroom 1

Velux/window to rear, radiator. Vanity unit and fitted wardrobes. Shelving.

Ystafell Wely 1

3.10m x 3.28m (uchafrif) (10'2 x 10'9 (uchafrif))

Ffenestr velux i’r cefn. Gwresogydd. Cypyrddau dillad ac uned ymbincio. Silffoedd

Bathroom

7’4 x 10’9
Airing cupboard with copper hot water heater. Panelled bath with mixer tap, low level flush wc, wash hand basin. Shower cubicle with Triton shower, fully tiled, large window, mirrored splashbacks.

Ystafell Ymolchi

2.24m x 3.28m (7'4 x 10'9)

Cwpwrdd crasu gyda gwresogydd dwr poeth copr. Bath gyda tapiau cymysg, toiled, basn ymolchi. Cawod wedi’i theilio drwyddi gyda chawod Triton. Ffenestr fawr. Cefnfyrddau drych.

Bedroom 2

Velux/window to rear, radiator.

Ystafell Wely 2

Ffenestr velux i’r cefn. Gwresogydd.

Bedroom 3

Window to fore, large wardrobe, tongue and groove pine ceiling, shelving and radiator.

Ystafell Wely 3

3.23m x 3.38m (10'7 x 11'1 )

Ffenestr i flaen y ty. Cwpwrdd dillad mawr. To pren tafod a rhych. Silffoedd a gwresogydd.

Externally

Tarmacadamed vehicular hardstanding to fore.

Y Tu Allan

Lle parcio wedi’i darmacio o flaen y ty

Large Integral Garage

Free-standing Mistral oil fired central heating boiler. Work pit. Enclosed front walled garden.

Garej Integrol Mawr

6.40m x 3.28m (21' x 10'9)

Boiler gwres canolog olew Mistral. Pwll gwaith. Gardd flaen gyda wal o’i hamgylch.

Directions

There are several routes to Bontgoch from Aberystwyth. For the first inspection proceed north on the A487 trunk road to Bow Street. In the heart of the village turn right (Cross Street) and proceed for approximately 3 miles to Bontgoch and Ty Capel is the fifth house on the left hand side.

Cyfarwyddiadau

Ceir nifer o ffyrdd i Bontgoch o Aberystwyth. Os yn ymweld am y tro cyntaf, cymerwch yr A487 i Bow Street. Yng nghanol y pentref, trwoch i’r dde (Cross Street) a dilynwch y ffordd am tua 3 milltir i Bontgoch, a Ty Capel yw’r pumed ty ar y chwith.

Location Map

Downloads